هرساله تنها در آمریکا بالغ‌بر ۹۲ میلیارد سند توسط فعالی ت‌هاى تجارى تولید مى‌گردد. این در حالى است که رقم فوق به‌شدت در حال افزایش مى‌باشد. از سوى دیگر با توجه به اندازه مستندات و افزایش آتى آنها یجاب مى‌نماید تا، اطلاعات مفید موردنیاز با سهولت در دسترس باشد. به‌طورى که مى‌توان پیش‌بینى نمود که آینده سازمان‌ها شرکت ‌ها بستگى زیادى به موثر ى و کارایى سیستم‌هاى انفورماتیکى آنها خواهد داشت دستیابى به چنین سیستمى بدون رعایت استانداردها عملاً ممکن نمى‌باشد. و از این رو برخى سازمان‌ها به‌منظور استانداردسازى مستند جهت تبادل اطلاعات کمیته‌هایى را تشکیل دادند. این استانداردسازى مستندات در سطح فرآیندهاى تجارى ازعبارت تجارت الکترونیک بین یک بنگاه و بنگاه دیگر نیز بین یک بنگاه مشتریانش در سطح جهان ى هردو صورت مى‌پذیرد. یکى از این استانداردها SGML مى‌باشد که مخفف Standard Generalized Markup Language مى‌باشد که به‌عنوان بخشى از استراتژى مدیریت انفورماتیک تلقى مى‌گردد.